בית   |   האזנה לשירים   |   הורדות וחינמים   |   קניות   |   לוח הופעות   |   צרו קשר     

תנאי השימוש באתר:

כללי:
השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש באתר. אנא קרא תנאים אלה בקפידה, מאחר ותחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלו.

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין דורון פייביש \ doronfaibish.com ("החברה"), המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גורם ו/או גוף או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("המשתמש"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש.

אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר ובמידה ואתה או הוריך אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, חלקם או כולם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

אתר זה מיועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור בהחלט.

באתר קיימים מאמרים ותוכן אשר מאפשרים לגולש לקבל מידע בנושאים מגוונים. עם זאת, המידע המופיע בתכנים אלו הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, להפסד מכל סוג ו/או להוצאה שיגרמו לך כתוצאה מכך.

אנו ב-DoronFaibish.com מכבדים את פרטיותך. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בדף הצהרת הפרטיות, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש האלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מדי פעם את מסמך המדיניות.

השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל הגולשים באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS לטלפון הנייד.

החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, דת, לאום, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.


קניין רוחני:
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר DoronFaibish.com, בשירותים המוצעים בו ובכל התוכן הכלול בו הינן של דורון פייביש בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לדורון פייביש להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לעבד, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, אופטיים, מכאניים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב מראש מדורון פייביש או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה.


הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה:
החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.

כמו כן החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, עקיפות או ישירות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צד שלישי.

התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה ו\או בידור בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע.

השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר התוכן באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, יתקיימו בבטחה ללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, קלקולים או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים והשירותים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.


שיפוי:
הנך מתחייב לשפות את DoronFaibish.com, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אבדן-רווח, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את DoronFaibish.com, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ואו דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר DoronFaibish.com וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר DoronFaibish.com.


שינויים באתר והפסקת השירות:
DoronFaibish.com יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את זמינותם והיקפם של השירותים בו, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלו או אחרים לפי החלטתו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי DoronFaibish.com בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו בעת או לאחר ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי DoronFaibish.com להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.


בוררות וסמכות שיפוט:
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר DoronFaibish.com ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יושב ראש לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בתל אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוזות תל אביב והמרכז בישראל.


הסכמה לתנאי השימוש באתר:
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
 • התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, מנהל או עובד של החברה ואו מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
 • שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להפריע, להרוס, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, החומרה, השרתים ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
 • איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
 • שינוי, עיבוד, שאיבת מידע, העתקה, התאמה, תרגום, מתן רישיון משנה, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
 • הפצת "דואר זבל" לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
 • פגיעה בכל דרך שהיא בסימני מסחר, זכויות יוצרים או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
 • הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב מראש של החברה.
 • הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות של האתר.
 • שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאחזר, לאנדקס ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.


שינויים בתנאי השימוש באתר:
מנהלי האתר doronfaibish.com רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות של האתר. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.


-- במידה ויש לך שאלות לגבי מסמך זה אנא צור קשר עימנו בדף יצירת הקשר.

דף הבית    הורדות וחינמים    קניית הדיסק \ mp3    לוח הופעות    פרטיות    תנאי שימוש    צרו קשר  

© כל הזכויות שמורות - Copyright 2013 - DoronFaibish.com